OnsOnderwijs

Pedagogisch klimaat

Sinds enkele jaren werken we met het programma School Wide Positive Behaviour Support (PBS). Deze schoolbrede aanpak is gericht op preventie en gewenst gedrag  positief bekrachtigen. Aandacht geven aan wat al goed gaat en kinderen hier positieve feedback op geven. Sociale vaardigheden samen oefenen en aanleren, zodat kinderen ook de tijd en ruimte krijgen om zich op dit gebied te ontwikkelen.  We hebben als school drie kernwaarden gekozen, van waaruit we werken: veilig, vertrouwen en plezier.

Kinderen moeten zich veilig voelen en zich gezien en gehoord voelen. Dit is een basisvoorwaarde voor iedereen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen hebben in elkaar. Deze waarde geeft aan hoe belangrijk wij het vinden om goed voor jezelf te zorgen en op welke manier wij graag met elkaar willen omgaan. De derde waarde is plezier. Mede door de periode van thuisonderwijs zijn we ons nog meer bewust van hoe belangrijk de schoolomgeving is voor de sociale ontmoeting en hoe waardevol het is om plezier te hebben samen. Door heldere verwachtingen, uitdagend onderwijs, een gevarieerd aanbod en een goede balans tussen in- en ontspanning, creëren we samen een veilige positieve sfeer, waar iedereen met plezier leert, speelt en werk.

PBS binnen onze school heeft de volgende pijlers:

  •   Een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke waarden
  •   Preventie staat centraal
  •   Werken met heldere gedragsverwachtingen
  •   Systematisch aanleren van gewenst gedrag en dit bekrachtigen
  •   School en ouders zijn partners in de ontwikkeling van het kind
  •   PBS wordt gewaarborgd met een kwaliteitssysteem

Naast PBS maken we in de groepen gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Op deze manier besteden we structureel aandacht aan  het bespreken en aanleren van sociale vaardigheden en de sociaal en emotionele ontwikkeling van onze kinderen.