OnzeSchool

De Gooilandschool

Schoolvereniging Gooiland heeft een lange historie. In 1878 is het ‘Instituut Gooiland’ uit particulier initiatief opgericht, aanvankelijk als school met internaat. Dit instituut groeide uit tot een vereniging en kreeg in 1900 koninklijke goedkeuring. In 1985 zijn in verband met de Wet op het Basisonderwijs het kleuter- en lager onderwijs samengevoegd tot een basisschool genaamd de Gooilandschool.

De Gooilandschool is een echte buurtschool en telt ongeveer vierhonderdtwintig leerlingen, veertig medewerkers en zeventien klassen. Er zijn vijf kleutergroepen (groep 1/2) en van groep 3 tot en met 8 zijn er telkens twee. De school hanteert een maximum van zevenentwintig kinderen per groep, waarmee zij een kleinere groepsgrootte heeft dan de meeste andere scholen in de regio.

De ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is groot op onze school. We zijn een één-pitter met een vrijwillig ouderbestuur en alle ouders zijn automatisch lid van onze vereniging. Een actieve oudercommissie ondersteunt het team bij het organiseren van feesten en activiteiten en via de medezeggenschapsraad zijn ouders en teamleden betrokken bij het schoolbeleid.  .

We koesteren als school de nauwe samenwerking met ouders en zien het ook als een belangrijke taak om ouders goed op de hoogte te houden en te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. We willen niet alleen praten over kinderen, maar ook graag met kinderen. Zo voeren we vanaf groep 1/2 kindgesprekken en worden  kinderen vanaf groep 3 betrokken bij de voortgangsgesprekken met ouders.