OnsOnderwijs

Leerlingenzorg

Ondersteuning op maat

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Extra ondersteuning kan te maken hebben met gedrag, groepsdynamiek, leer- of sociale problemen, lastige thuissituaties of andere belemmerende factoren die van invloed zijn op het welbevinden en/of de leerprestaties van kinderen. In onze visie verdienen alle kinderen goede zorg, maar niet alle kinderen hebben hetzelfde nodig. Een individueel leerlingvolgsysteem helpt ons om de kinderen hun gehele schoolloopbaan goed te monitoren, zodat we ons onderwijs en de zorg per periode kunnen aanpassen aan de behoeften van de kinderen.  

Een ervaren zorgteam, dat bestaat uit een intern begeleider, een remedial teacher en meerdere onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het bieden van passend onderwijs. Op onze school is er veel deskundigheid aanwezig en hebben we een grote diversiteit aan middelen en mogelijkheden om kinderen in- en buiten de klas extra te ondersteunen. Dit is zowel voor kinderen die moeite hebben met bepaalde lesstof als voor kinderen, die meer aankunnen en juist extra uitdaging of begeleiding nodig hebben. Het is fijn dat ouders, de onderwijsinspectie en externe begeleiders onze leerlingenzorg een hoge waardering geven, dit motiveert ons en het bevestigt onze aanpak en de visie die we hebben op het bieden van zorg. 

Bij Praktische info > Documenten staat ons ondersteuningsplan (SOP) hierin kunt u meer informatie lezen over onze leerlingenzorg en onze zorgstructuur.

Remedial Teaching (RT)

Voor kinderen met specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften hebben wij intern de beschikking over een remedial teacher (RT’er). Een schooljaar is opgedeeld in vier RT periodes en per periode wordt aan de hand van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning door de RT’er. De RT’er stemt met de leerkracht een plan van aanpak af. Het continuüm van zorg wordt gewaarborgd door intensief overleg en samenwerking tussen ouders, RT’er, intern begeleider en leerkracht.

Interne Begeleiding (IB)

Bij ons op school hebben we een intern begeleider, die de koers van de school bewaakt en met een coachende aanpak samen met collega’s de kwaliteit van onderwijsleersituaties continu verbeterd. Binnen de Gooilandschool houdt de intern begeleider zich bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en ze begeleidt  leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van (groeps) handelingsplannen. Daarnaast coördineert zij de ondersteuning buiten de klas en is zij aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en directie als het gaat om de kwaliteit van zorg en onderwijs.

Contactpersonen

Op de Gooilandschool hebben wij twee interne contactpersonen: Ariane de Mol van Otterloo en Juriaan Jansen. Deze contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld). Zij zijn er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. De externe vertrouwenspersoon van de Gooilandschool is Bernadette Hes-Boots. Haar contactgegevens zijn: Bernadettehes@gmail.com en 06-25538458.