OnzeSchool

Bestuur

De Gooilandschool is een vereniging. Ouders van kinderen op de Gooilandschool worden automatisch lid van deze vereniging en betalen een jaarlijkse ouderbijdrage. De vereniging wordt bestuurd door een verkozen bestuur. Dit bestuur bestaat uit ouders die in beginsel voor vier jaar zitting nemen. De voorzitter van het bestuur zit de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor.

Het bestuur bepaalt in samenspraak met de directie en het team het beleid van de school. Aan de leden wordt verantwoording afgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die een aantal maal per jaar gehouden wordt. Notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij secretaris van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Sacco van de Velde (2016)

Voorzitter

Vader van Eefje, Romijn, Hanna en Bram.

Laura Ter Haseborg- van Baars (2018)

Secretaris, portefeuille administratie en juridische zaken

Moeder van Thysa, Vita en May.

Liselotte Mak (2019)

Penningmeester, portefeuille financiën

Moeder van Boudewijn en Olivier.

Rosine Frank- van de Veerdonk (2020)

Personeelszaken

Moeder van Sebastiaan, Berend en Babette.

Marloes Schrijver (2020)

Onderwijs

Moeder van Julia, Beau en Quinn.

Lennart Boorsma (2019)

Gebouw, ICT en innovatie

Vader van Mette en Hidde.

OnzeSchool

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de Gooilandschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat doen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of via het contactformulier van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Medezeggenschapsleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Felicia Eijsink

Voorzitter

Moeder van Julie, Emilie en Berend

Charlotte Bosch

Moeder van Philine en Okke

Monica Lens

Moeder van Lieuwe, Mette en Leonoor

Louise Nijman

Leerkracht groep 1/2 en 6

Annemoon Robertson

Leerkracht groep 8

Janine Geraedts

Leerkracht groep 1/2

OnzeSchool

Commissie van Toezicht (CvT)

Conform de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs is er een Commissie van Toezicht die namens de ledenvergadering toezicht houdt op het besturen van de school. De Commissie van Toezicht geeft tijdens de ledenvergadering advies aan de leden voor het geven van décharge aan het bestuur op het gevoerde beleid.

De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Carolien Merkens

Voorzitter

Moeder van Anna

Bamse Peek

Vader van Emma, Julie en Olivier

Marnix van der Feltz

Vader van Cuno, Kiki en Cypriaan