OnzeSchool

Bestuur

De Gooilandschool is een vereniging. Ouders van kinderen op de Gooilandschool worden automatisch lid van deze vereniging en betalen een jaarlijkse ouderbijdrage. De vereniging wordt bestuurd door een verkozen bestuur. Dit bestuur bestaat uit ouders die in beginsel voor vier jaar zitting nemen. De voorzitter van het bestuur zit de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor.

Het bestuur heeft de uitvoerende bestuurstaken gemandateerd naar de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden van de directie. Aan de leden wordt verantwoording afgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die een aantal maal per jaar gehouden wordt. Notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij secretaris van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Gerritsen (2023)

Voorzitter

Vader van Anthony, Victoria, Florentine en Reinier

Els Noorda (2022)

Secretaris, portefeuille administratie en juridische zaken

Moeder van Joep en Juliette.

Andrew de Vries (2023)

Penningmeester, portefeuille financiën

Vader van Isabel, Julie, Olivier en Philip

Rosine Frank- van de Veerdonk (2020)

Gebouw, ICT en innovatie

Moeder van Sebastiaan, Berend en Babette.

Marloes Schrijver (2020)

Onderwijs

Moeder van Julia, Beau en Quinn.

Antoinette Douglas (2023)

Personeelszaken

Moeder van Nanne, Magali en Marieflore

OnzeSchool

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan de Gooilandschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

Indien u een onderwerp wilt inbrengen, kunt u dat doen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of via het contactformulier van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. Medezeggenschapsleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Monika Lens

Voorzitter

Moeder van Mette en Leonoor

Charlotte Bosch

Moeder van Philine en Okke

Sophie van Eeghen

Moeder van Borre en Charlie

Roosje Teeuwissen

Leerkracht groep 8

Annemoon Robertson

Leerkracht groep 6

Janine Geraedts

Leerkracht groep 3

OnzeSchool

Commissie van Toezicht (CvT)

Conform de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs is er een Commissie van Toezicht die namens de ledenvergadering toezicht houdt op het besturen van de school. De Commissie van Toezicht geeft tijdens de ledenvergadering advies aan de leden voor het geven van décharge aan het bestuur op het gevoerde beleid.

De Commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Marnix van der Feltz

Voorzitter

Vader van Cuno, Kiki en Cypriaan.

Susanne van Breukelen

Moeder van Pelle en Carsten.

Pieter Bautz

Vader van Daan, Floor en Saar.