OnsOnderwijs

Missie en visie

Neutraal Bijzonder Basisonderwijs

De Gooilandschool is een school voor neutraal bijzonder basisonderwijs. Een school op bijzondere grondslag heeft een eigen bestuur en valt niet onder een grotere  stichting of gemeentebestuur. Neutraal onderwijs wil zeggen dat wij onderwijs geven dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, zonder religieuze overtuiging.

Missie

Een ambitieuze school, met hart voor de kinderen!

Op de Gooilandschool leren we met plezier van en met elkaar. We doen dit vanuit vertrouwen en met een waarderende, ambitieuze en oplossingsgerichte aanpak in een veilige en kansrijke omgeving. Kinderen krijgen de tijd, de ruimte en de mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We stimuleren een onderzoekende en nieuwsgierige houding, zodat kinderen als zelfbewuste, zelfstandige, creatieve, sociale wereldburgers een positieve bijdrage kunnen leveren in onze snel veranderende maatschappij.

Visie

We willen de beste leerschool zijn voor onze kinderen.

Kernwaarden: veilig, vertrouwen en plezier

Onze kernwaarden zijn: veilig, vertrouwen en plezier. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor kinderen en teamleden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat voor alle betrokkenen de gedragsverwachtingen helder zijn en kinderen de tijd en ruimte krijgen om sociale vaardigheden te leren en te oefenen. Door het communiceren van heldere gedragsverwachtingen en gewenst gedrag voortdurend te bekrachtigen, creëren we met elkaar een positieve en veilige omgeving. Onze overtuiging is dat kinderen in een veilig pedagogisch klimaat beter tot leren komen en in combinatie met kwalitatief goed onderwijs boven zichzelf kunnen uitstijgen.

De tweede kernwaarde is vertrouwen. Als je vertrouwen hebt in jezelf en in de ander dan durf je fouten te maken, dan durf je vragen te stellen, dan durf je nieuwe dingen uit te proberen en durf je je kwetsbaar op te stellen. Iedereen mag er zijn en iedereen is oké!

De derde kernwaarde is plezier. Het doel is om elk schooljaar opnieuw veel plezier met elkaar te  hebben. Dit doen we door kinderen inspirerende en uitdagende lessen aan te bieden, (kleine) successen te delen en te vieren, positief gedrag te bekrachtigen en samen feestjes te vieren. Daarnaast worden er met hulp van ouders heel veel leuke activiteiten, uitstapjes en excursies georganiseerd.

Op de Gooilandschool krijgt iedereen de kans het beste uit zichzelf te halen.

Curriculum

De Gooilandschool is trots op zijn kleinschaligheid en heeft de mogelijkheid en de middelen om binnen en buiten de klas een zeer gevarieerd curriculum aan te bieden. Door de inzet van vakleerkrachten voor handvaardigheid, muziek en gym  kunnen de eigen leerkrachten zich focussen op de primaire vakken en de groepssfeer. Met een projectmatige en thematische aanpak van de zaakvakken, bieden we aardrijkskunde, geschiedenis, wereldoriëntatie, techniek en het gebruik van ICT middelen geïntegreerd aan. Met een betrokken team en een sterke interne zorgstructuur doen wij ons uiterste best om al onze leerlingen uitdagend en passend onderwijs aan te bieden. De opbrengsten vormen een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. De gemiddelde groepsresultaten van de primaire vakken: lezen, taal en rekenen liggen al decennia lang op het hoogste niveau (A-scores).

Brede ontwikkeling

De kwaliteit van onderwijs en de kwaliteit van zorg zijn twee belangrijke pijlers voor onze school. Om dit goed te monitoren volgen wij de sociale en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen nauwkeurig van groep 1 tot en met groep 8. Met een divers en uitdagend curriculum, een doelmatige en flexibele aanpak, een sterke zorgstructuur en de inzet van een deskundig team bieden we onze leerlingen een brede en stevige basis voor de toekomst. Het welbevinden en welzijn van onze kinderen heeft continu onze aandacht en wij vinden de sociale veiligheid een absolute voorwaarde om jezelf goed te kunnen ontplooien.

Burgerschap

Burgerschapsvorming is op onze school geen apart vak, maar maakt onderdeel uit van ons totale onderwijsaanpak en aanbod. Met behulp van PBS, Blinkend IPC, Nieuwsbegrip, projecten zoals: de week van de mediawijsheid, de week van respect, techniekweek, de week van burgerschap), de deelname aan goede doelen acties (Wandelen voor Water en Kinderpostzegels), het vieren van officiële feestdagen en de inzet van gastdocenten, komen alle bouwstenen van burgerschapsvorming aan de orde. De drie basiswaarden die bij burgerschapsonderwijs centraal staan in onze democratische en pluriforme samenleving zijn: vrijheid, gelijkheid en solidariteit.